BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ LÀ GÌ? HƯỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ MỚI NHẤT

  I. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì?

  1) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì?

  Đây là loại báo cáo tài chính trong đó những thông tin về nghiệp vụ kinh tế được liệt kê và trính bày rõ ràng. Những nghiệp vụ này thường có ảnh hưởng tới tình trạng tài chính của một doanh nghiệp. Báo cáo tiền tệ được lập trên nguồn thu và nguồn chi của doanh nghiệp. thêm vào đó, các nội dung về lí do và cách sử dụng tiền phát sinh trong doanh nghiệp cũng được báo cáo rõ ràng. Số tiền phát sinh thường gồm tiền và các mục đầu tư ngắn hạn của doanh nghiệp. Nói tóm lại trong một báo cáo lưu chuyển tiền tệ sẽ gồm các yếu tố sau: tiền tồn đầu kì, tiền thu trong kì, tiền chi trong kì và tiền tồn cuối kì. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ có chức năng đánh giá doanh nghiệp. Giúp cho các ban ngành có thể hiểu được doanh nghiệp này có tạo ra tiền tệ hay không. Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về báo cáo ở video dưới đây.
  2) Cấu trúc của báo cáo lưu chuyển tiền tệ

  Như đã nhắc ở trên một báo cáo lưu chuyển tiền tệ sẽ gồm 4 yếu tố và được hiểu và tính toán theo công thức sau:

  Tiền tồn đầu kì + Tiền thu được trong kì = Tiền chi trong kì + tiền tồn cuối kì

  - Dòng tiền từ các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp: có thể nói đây là nguồn thu chính của công ty và xuất phát điểm từ các hoạt đông kinh doanh mà công ty đang thực hiện. Dòng tiền này sẽ gồm: tiền nhận được từ khách hàng khi họ thanh toán dịch vụ, tiền thanh toán cho công nhân viên hoặc các nhà cung cấp, tiền thanh toán thuế và tiền nhận được từ hoàn thuế.

  - Dòng tiền từ các hoạt động đầu từ của doanh nghiệp: Dòng tiền này xuất phát từ việc mua và bán các tài sản của công ty hoặc các khoản đầu tư khác nhau của doanh nghiệp. Nói như vậy: tiền đầu tư các trang thiết bị máy móc trong doanh nghiệp là một phần tất yếu ở đây. Để mà nói, đây chính thức là một dòng tiền âm bởi đây là các chi phí đầu tư và chưa thể thu hồi vốn cho doanh nghiệp.

  - Dòng tiền từ hoạt động tài chính của doanh nghiệp: Dòng tiền này liên quan tới các khoản nợ của doanh nghiệp. Các hoạt động tài chính của một doanh nghiệp có thể thay đổi dẫn đến các khoản đầu tư hoặc tiền thu về thay đổi. Hoạt động tài chính ở đây bao gồm: trả nợ, trả cổ tức hoặc thu nợ, thu hồi vốn.

  II. Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

  1) Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp

  Trong báo cáo này luồng tiền ra vào sẽ được phân tích và tổng hợp lại trong các khoản thu chi. Báo cáo này sẽ gồm các mục sau

  - Tiền thu từ bán hàng, bán dịch vụ và các mục doanh thu khác: các số liệu này sẽ được trích ra từ số kế toán. Bên cạnh đó, các số liệu cần phải đối chiếu kiểm tra sao cho chính xác

  - Tiền trả cho các bên cung cấp dịch vụ hàng hóa: Số tiền chi này chí được chi trả cho các khoản chi phí phục vụ cho sản xuất kinh doanh và không bao gồm các chi phí mua sắm và xây dựng

  - Tiền trả cho người lao động: Đây là số tiề cho tiền lương, thưởng, phụ cấp.

  - Tiền vay đã trả

  - Thuế doanh nghiệp

  - Tiền thu từ những hoạt động kinh doanh khác có thể bao gồm hoạt động hoàn thuế

  - Tiền cho cho các hoạt động kinh doanh khác nữa

  2) Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp

  Đây là phương pháp báo cáo dựa trên cách điều chỉnh lợi nhuận trươc thuế của doanh nghiệp. Báo cáo này gồm các mục như sau

  - Lợi nhuận trước thuế: số liệu này có thể âm hoặc dương

  - Khấu hao tài sản

  - Các khoản dự phòng: chênh lệch đầu kì và cuối kì

  - Chênh lệch tỉ giá ngoại tệ dẫn đến lãi/lỗ

  - Lãi và lỗ từ hoạt động đầu tư của doanh nghiệp

  - Chi phí vay lãi gồm lãi suất

  - Tăng và giảm chi phí thu chi

  - Tăng và giảm hàng tồn

  - Tăng và giảm các khoản phải trả

  - Thuế doanh nghiệp đã nộp

  III. Một ví dụ điển hình cho việc lưu chuyển tiền tệ

  Báo cáo tài chính

  Tiệm đồ ăn Diana
  Tháng 1/2019

  Dòng tiền từ việc kinh doanh

  Thu nhập

  $60000

  Chi phí phát sinh

  Chi phí khấu hao

  $20000

  Các phần nợ phải trả

  $10000

  Chi phí không phải tiền mặt

  Các phần nợ phải trả

  ($20000)

  Chi phí tăng cho dự trữ

  ($30000)

  Tiền mặt thi được từ kinh doanh

  $40000

  Dòng tiền từ việc đầu tư

  Mua thiết bị

  ($5000)

  Dòng tiền từ tài chính

  Thuyết minh báo cáo

  $7500

  Dòng tiền tồn hàng tháng

  $42500

  - Các chi phí màu đỏ là khi dòng tiền giảm. Ví dụ, khi bạn thấy trong kho chi phí tăng $30000 nghĩa là trong báo cáo sẽ tăng $30000. Vì đầu tư số tiền đó cho dự trữ trong kho nên tiền mặt sẽ giảm đi một khoản tương tự.

  - Các khoản chi phí màu đen là sự tăng tiền mặt. Khi bạn thấy $20000 cho chi phí khấu hao không có nghĩa là tiền mặt giảm. Bởi lẽ số tiền này là chi phí trực tiếp trên thu nhập.

  IV. Phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm

  Để có thể lập một báo cáo lưu chuyển tiền tệ hoàn chỉnh, bản thân các doanh nghiệp đều phải nắm rõ và chuẩn bị các tài liệu yêu cầu.

  1) Chuẩn bị và thu thập các giấy tờ và dữ liệu liên quan

  Sau đây là những tài liệu cần thiết cho báo cáo lưu chuyển tiền tệ:

  - Balance sheet: bảng cân đối kế toán

  - Statement of comprehensive income:thu nhập toàn diện

  - Statement of changes in equity for current reporting period: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

  - Statement of cash flows for the previous reporting period: báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thời kì trước đó

  - Information about material transactions: các thông tin giao dịch

  2) Tính toán các thay đổi trong bảng cân đối kế toán

  Bảng cân đối kế toán cần lập ra với 3 cột như sau: bảng cân đối kế toán, tiền tồn cuối kì và tiền tồn đầu kì. Mỗi một bảng cân đối kế toàn gồm 2 phần: tài sản và vốn sở hữu, số nợ. Trong báo cáo, chúng ta sẽ điền dấu “+” trước tài sản và dấu “-“ trước vốn sở hữu và nợ. Nếu như bạn điền đúng thì tất cả các số này có tổng bằng 0.

  3) Chỉnh sửa những thay đổi trong bảng cân đối kế toán trong báo cáo chuyển tiền tệ

  Bạn biết đó trong một doanh nghiệp luôn có những khoản tiền, chi phí phát sinh vì vậy cần những chỉnh sửa trong báo cáo. Mỗi một dòng chi phí phát sinh được thêm vào trong báo cáo sẽ có ảnh hưởng tới dòng tiền.

  4) Chỉnh sửa phù hộ các chi tiêu không dùng tiền từ báo cáo thu nhập

  Các yếu tố chỉnh sửa chi tiêu mà không liên quan tới tiền mặt thường được biết như sau: khấu hao tài sản, lợi nhuận chi phí, chi phí cho việc nhận định hoặc tài chính từ việc nhận định các điều khoản khác nhau, sự chênh lệch tỉ giá.

  V. Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh là gì

  Bảng cân đối kế toán được biết tới là một báo cáo tài chính bên trong doanh nghiệp. Trong đó gồm các thông tin tổng hợp và liệt kê chi tiết toàn bộ tài sản của doanh nghiệp. Bên cạnh đó những thông tin về nguồn vốn cũng được liệt kê rõ ràng.  Đối với một bản báo cáo giúp làm do chênh lệch thu và chi của doanh nghiệp, đây được gọi là báo cáo kết quả kinh doanh. Đây là một phản ánh tổng quan về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp trong một thời gian nhất định. Dựa vào báo cáo kết quả kinh doanh, chúng ta có thể nhận thấy được doanh nghiệp đang sinh lãi hay thua lỗ.

  Comments

  • December 7, 8.00
   D. jhon shikon milon

   Is this article helpful to you?

   LikeReply