หุ้น DCC - ราคา, ข่าวหุุ้น แนวโน้มหุ้น และความคุ้มค่าในการลงทุน

  1. หุ้น DCC คุ้มค่าต่อการลงทุนไหม?

             หุ้น DCC หรือหุ้นบริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน) คือ หุุ้นที่ ดูเผินๆ เหมือนจะไม่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นเพียงบริษัทขายกระเบื้อง แต่ความโดดเด่นของหุ้น DCC คือ การจ่ายปันผลที่สูง รวมถึงการมีตัวเลขกำไรจากการดำเนินงาน ก่อนหักค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง (EBITDA) ทำให้หุ้น DCC เป็นอีกหนึ่งหุ้นที่นักลงทุนให้ความสนใจหนักมาก แม้จะไม่ติดอยู่ใน SET 50 หรือ SET 100 ก็ตาม  2. ธุรกิจของหุ้น DCC บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน) ประวัติบริษัท การทำเงินของหุ้น DCC ธุรกิจหลักๆ ของบริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)

  บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิคปูพื้นและบุผนัง บริษัทซื้อเซรามิคปูพื้น ผนัง และยาแนวกระเบื้องจาก บริษัท ไทล์ท๊อป อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) และซื้อเซรามิคปูพื้นและผนังจาก บริษัท รอยัล เซรามิค อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) ของบริษัท . นอกจากนี้ DCC ยังสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ยาแนวกระเบื้อง กาวติดกระเบื้อง แผ่นปิดมุม เพื่อจำหน่าย

  บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท รอยัล ฟลอร์ ไทล์ บจก. ธุรกิจหลักคือผู้ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิก ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2532 และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2535 และจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2537 และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 280 ล้านบาท ชำระเต็มมูลค่าหุ้นละ 10 บาท . เป็นจำนวนเงิน 272 ล้านบาท ในเดือนมกราคม 2538

  ต่อมาในปลายปี 2540 กลุ่มผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัท ไทล์ท๊อป อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตกระเบื้องเซรามิกประเภทเดียวกันและมีโรงงานที่คล้ายคลึงกัน ได้ทำการประมูลหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 14.9 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.82 ของทุนชำระแล้วจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทเงินทุน และได้ปรับปรุงเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนารูปแบบสินค้าให้มีคุณภาพดี ด้วยสีสันที่สวยงาม รวมถึงการปรับการตลาด นโยบายโดยเน้นการกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคมากขึ้น

  ล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาคม 2563 DCC ซื้อหุ้นสามัญของ RCI จำนวน 43,100,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 4.00 บาท จากผู้ถือหุ้นรายย่อยของ RCI เป็นเงินรวม 172,440,000 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองล้านสี่แสนสี่หมื่นบาท) หรือร้อยละ 6.99 การลงทุนในหุ้นข้างต้น DCC ถือหุ้น DCC ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 91.87% จาก 84.88%

  3. สถานะราคาหุ้น DCC

            จากข้อมูลวันที่ 16 พฤศจิกายน ราคาหุ้น DCC อยู่ที่ 2.96 โดยมีการ เปลี่ยนแปลงที่ 0.00 และมีเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่ 0.00 เปอร์เซ็นต์ มีค่า P/E หรือ ราคาตลาดต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น อยู่ที่ 16.13 มีค่า P/BV หรืออัตราส่วนระหว่าง "ราคาหุ้น" กับ "มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น" อยู่ที่ 4.68 มีเปอร์เซ็นต์ DVD Yield หรือ อัตราเงินปันผลตอบแทน อยู่ที่ 5.01 เปอร์เซ็นต์ และมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 27,011.81 ล้านบาท

  4. วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานหุ้น DCC

  บนพื้นฐานของเกณฑ์คุณภาพพื้นฐานต่างๆ ดูเหมือนว่าบริษัทจะได้รับการจัดอันดับที่แย่เป็นพิเศษจากมุมมองของการลงทุนระยะกลางและระยะยาว และจากมุมมองของการลงทุนระยะสั้น บริษัทได้นำเสนอโครงสร้างพื้นฐานที่เสื่อมโทรม

  จุดแข็งของหุ้น DCC
  ●     อัตราส่วน EBITDA/ยอดขายของบริษัทค่อนข้างสูงและส่งผลให้มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย และภาษี
  ●     บริษัทให้ผลตอบแทนสูง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนผลกำไรของธุรกิจ
  ●     บริษัทนี้จะเป็นที่สนใจของนักลงทุนรายใหญ่ในการค้นหาหุ้นปันผลที่สูง
  จุดอ่อนของหุ้น DCC
  ●     ตามที่นักวิเคราะห์ประมาณการไว้ กลุ่มนี้เป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตต่ำที่สุด
  ●     แนวโน้มการเติบโตของกำไรของบริษัทขาดโมเมนตัมและเป็นจุดอ่อน
  ●     ในแง่ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตน การประเมินมูลค่าของบริษัทค่อนข้างสูง
  ●     ในช่วงสี่เดือนที่ผ่านมา แนวโน้มการขายในปีต่อๆ ไปได้รับการแก้ไขลง ยังไม่มีการฟื้นตัวของกิจกรรมของกลุ่ม
  ●     ในช่วงสี่เดือนที่ผ่านมา ราคาเฉลี่ยของนักวิเคราะห์ได้ปรับลดลงอย่างมาก
  ●     ความคิดเห็นโดยรวมของนักวิเคราะห์ลดลงอย่างมากในช่วงสี่เดือนที่ผ่านมา
  ●     เป้าหมายราคาของนักวิเคราะห์หลายคนที่สร้างฉันทามติแตกต่างกันอย่างมาก ซึ่งสะท้อนถึงการประเมินที่แตกต่างกันและ/หรือความยากลำบากในการประเมินมูลค่าบริษัท
  ●     กลุ่มนี้มักจะเปิดเผยรายได้ที่แย่กว่าที่คาดการณ์ไว้

  5. วิเคราะห์เชิงเทคนิค หุ้น DCC


            จากข้อมูลเครื่องมือวิเคราะห์เชิงเทคนิค แบบรายวัน จากเว็บไซต์ Trading View เมื่อวันที่ 16 พ.ย. โดยใช้อินดิเคเตอร์ที่ได้รับความนิยมจากนักลงทุน คือ อินดิเคเตอร์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages) ชี้ว่า “ซื้อ” เช่นเดียวกับอินดิเคเตอร์ออสซิลเลเตอร์ สรุปให้ “ซื้อ” เว็บไซต์ Trading View  จึงสรุปผลการวิเคราะห์เชิงเทคนิคหุ้น DCC เป็น “ซื้อ”

  ด้านข้อมูลจากอินดิเคเตอร์ จากเว็บไซต์ Investing เมื่อวันที่ 16 พ.ย. ชี้ว่าผลการวิเคราะห์เชิงเทคนิค สรุปให้เป็น “STRONG SELL” หรือ “แนะนำให้ขาย” เนื่องจากเทคนิคัล อินดิเคเตอร์สรุปให้ผลเป็น “STRONG SELL” หรือ “แนะนำให้ขาย” เช่นเดียวกับอินดิเคเตอร์ค่าเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่ (Moving Averages) ที่ก็สรุปให้เป็น “STRONG SELL” หรือ “แนะนำให้ขาย” เช่นเดียวกัน เว็บไซต์ Investing จึงสรุปผลการวิเคราะห์เชิงเทคนิคหุ้น DCC โดยรวมเป็น “STRONG SELL” หรือ “แนะนำให้ขาย” นั่นเอง

  6. ข่าวหุ้น DCC

  ข้อมูลจากเว็บไซต์ SETTRADE เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2564 แสดงรายงานผลการประกอบการไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 ของบริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เทียบกับปีก่อน มียอดขายสินค้ารวม 1,834.1 ล้านบาท ลดลง 223.4 ล้าน บาทหรือร้อยละ 11 และมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 44.2 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้น ร้อยละ 43.0 จากราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ต้นทุนทางการเงินลดลงร้อยละ 58 จากเงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง เหลือเป็นกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ บริษัททั้งสิ้น 366.4 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันกับปีก่อน 46.6 ล้านบาทหรือร้อยละ 11

  โดยผลการดำเนินงาน งวดเก้าเดือนแรกของปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เทียบกับปีก่อน มียอดขายสินค้า รวม 6,426.6 ล้านบาท ลดลง 189.8 ล้านบาทหรือร้อยละ 3 อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 41.4 ของปีก่อนเป็นร้อยละ 43.4 เนื่องจากราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรวมทั้งออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ราคาขายสูงขึ้น ต้นทุนทางการเงินลดลงร้อยละ 65 จากเงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง 985.0 ล้านบาท เหลือเป็นกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งสิ้น 1,312.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 89.0 ล้านบาทหรือร้อยละ 7

  ข้อมูลจาก SETTRADE  ยังระบุว่า ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีจำนวน 5,813.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2563 จำนวน 955.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 20 จากทุนหุ้นสามัญที่ออกและรับชำระแล้วเพิ่มขึ้น 92.7 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 11 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น 973.0 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 43 จากผู้มาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (DCC-W1) ครั้ง สุดท้าย เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 จำนวน 926,669,071 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.15 บาท กำไรยังไม่ได้จัดสรรเพิ่มขึ้น 49.6 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 1.6 เพิ่มจากกำไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนของบริษัทฯ ในงวดเก้าเดือนแรก ของปี 2564 จำนวน 1,322.9 ล้านบาท และลดลงจากการจ่ายเงินปันผลไตรมาสที่ 4/2563 และไตรมาสที่ 1-2/2564 จำนวน 1,273.3 ล้านบาท

  7. แนวโน้ม/คาดการณ์หุ้น DCC


  ข้อมูลจากเว็บไซต์ Wallet Investor ระบุว่าแนวโน้ม/คาดการณ์ราคาหุ้น DCC แบบระยะสั้น ในอนาคต จะมีแนวโน้มตกลง ตามตารางด้านบน โดยราคาปัจจุบันของหุ้น DCC ณ วันที่ 21 พ.ย. 2564 อยู่ที่ 2.900 บาท และคาดว่าราคาอาจขึ้นจาก 2.900 บาท ไปอยู่ที่ 3.402 บาท ใน 1 ปี โดย Wallet Investor มองว่าหุ้น DCC มีโพเทนเชียลระยะยาวของกำไรอยู่ที่ +17.30 เปอร์เซ็นต์ใน 1 ปี ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าราคาของหุ้น DCC จะไม่ขึ้นถึง 10 บาท ภายใน 1 ปีนี้ โดยอาจจะไต่ถึง 5.344 บาท ภายในอีก 5 ปี

  อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์ข่าวหุ้น มองต่างไปว่า สถานการณ์น้ำท่วมในไทย และการประกาศผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์ของประเทศไทย จะส่งผลต่อยอดซื้อกระเบื้องและอุปกรณ์ก่อสร้างและตกแต่งบ้านเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผู้คนต้องการซ่อมแซมบ้านที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัยในช่วงหน้าฝนที่ผ่านมา

  ทำให้นักวิเคราะห์เชื่อมั่นว่า แม้ว่าราคาก๊าซอาจจะเพิ่มสูงขึ้น ตามราคาน้ำมันที่สูงขึ้น แต่ผลประกอบการของบริษัทไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน) ในไตรมาส 4 ของปี 2564 จะเพิ่มขึ้น ซึ่งจะกระเตื้องขึ้นจากไตรมาส 3/2564 ซึ่งเป็นช่วงที่ความต้องการกระเบื้องลดลง เนื่องจากเป็นช่วงหน้าฝน นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ และนักลงทุน ยังคงมีความเชื่อมั่นต่อเงินปันผลของหุ้น DCC โดยมีการประเมินว่า การปันผลของหุ้น DCC ปีนี้อาจอยู่ที่ 0.18 หรือ 6.2 เปอร์เซ็นต์

  8. หุ้น DCC คุ้มค่าต่อการลงทุนไหม?

  แม้จะไม่ติดอยู่ใน SET 50 หรือ SET 100 แต่หุ้น DCC หรือหุ้นบริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน) นับเป็นหุ้นที่น่าสนใจหุ้นหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากเป็นที่รู้กันว่าบริษัทนี้มีตัวเลขกำไรจากการดำเนินงาน ก่อนหักค่าใช้จ่าย หรือตัวเลข EBITDA ที่สูง และหุ้น DCC ยังเป็น หุ้นที่ถือว่าให้ผลกำไรกับสมาชิกสูง ทำให้มันได้รับการตอบรับจากนักลงทุนทั้งรายย่อย และรายใหญ่ ในการให้ความสนใจเข้ามาลงทุน

  แม้ว่าผลประกอบการ 9 เดือนแรกของปี 2564 เทียบกับปีก่อน จะมียอดขายสินค้า รวม 6,426.6 ล้านบาท ซึ่งนับว่าลดลง 189.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 แต่นักวิเคราะห์และนักลงทุนยังให้ความเชื่อมั่นกับหุ้น DCC ว่าจะสามารถทำกำไรจากผลประกอบการได้ในไตรมาสสุดท้าย หรือ ไตรมาส 4 ของปี 2564 เนื่องจากประเทศไทยมีมาตรการคลายการล็อคดาวน์ ทำให้การจับจ่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับภัยน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาในหลายจังหวัด ทั่วประเทศไทย ทำให้ความต้องการซื้อกระเบื้องมาซ่อมแซมบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมน่าจะเพิ่มมากขึ้น

  9. วิธีซื้อหุ้น DCC

            นักลงทุนที่สนใจซื้อหุ้น DCC นั้น สามารถทำการซื้อหุ้นได้ผ่านโบรกเกอร์ที่ตัวเอง เป็นสมาชิกอยู่แล้ว ทั้งนี้ หากท่านเป็นมือใหม่ ที่ยังไม่เป็นสมาชิกโบรกเกอร์ใดๆ อาจจะต้องลงทุนหาข้อมูลเลือกโบรกเกอร์ที่เหมาะกับไลฟสไตล์ และแนวทางการลงทุนของท่านก่อน โดยสามารถเข้าไปดูลิสต์รายชื่อโบรกเกอร์ที่ได้รับการยอมรับจากตลาดหลักทรัพย์ไทยได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นทางการ

            เนื่องจากหุ้น DCC ไม่อยู่ในดัชนี SET 50 หรือ SET 100 นักลงทุน จึงไม่สามารถลงทุนกับหลักทรัพย์ตัวนี้ผ่านดัชนีได้ ท่านจำเป็นต้องซื้อหุ้นตัวนี้ ผ่านโบรกเกอร์ หรือโบรกเกอร์ธนาคารต่างๆ ที่ให้บริการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ตัวนี้ เช่น ธนาคารหลักทรัพย์กรุงศรีฯ ธนาคารทิสโก้ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารธนชาต เป็นต้น

           โดยนักลงทุนอาจต้องคอยติดตามข่าวสารของบริษัทฯ อยู่เนื่องๆ ว่าจะมีการให้จองสิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญได้เมื่อไหร่ ซึ่งบริษัทจะมีแบบฟอร์ม ที่เรียกว่า “แบบแสดงความจำนงในการใชิสิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)” ในแบบฟอร์ม นักลงทุน หรือผู้ที่ต้องการจะซื้อ จะต้องกรอกข้อมูลกาจองหุ้น และแนบเอกสารแสดงตน เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน หากเป็นชาวต่างชาติ ต้องแนบสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ หากเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย ต้องมีสำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น

            ทั้งนี้ ก่อนการลงทุนทุกครั้ง นักลงทุนควรศึกษาทำความเข้าใจหุ้นตัวนั้นๆ ให้ละเอียด รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาประวัติของบริษัท การดำเนินงาน ผลประกอบการ การทำกำไร หรือการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ผ่านมา ว่าดีหรือไม่ดีอย่างไร รวมไปถึง การติดตามข่าวสารทางสังคม เศรษฐกิจทั้งภายใน และนอกประเทศที่อาจส่งผลกระทบต่อหุ้น DCC ได้

  Comments

  • December 7, 8.00
   D. jhon shikon milon

   Is this article helpful to you?

   LikeReply