ทำความรู้จักว่าดัชนี SET50 คืออะไร

  ดัชนี SET50 คืออะไร คงเป็นคำถามที่ค่อนข้างจะคุ้นหูของใครหลาย ๆ คน ใครที่อยากจะผันตัวมาเริ่มร่วมลงทุนสร้างรายได้ระยะยาวให้กับตัวเอง ก็คงจะต้องเริ่มศึกษารูปแบบของหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนให้มากขึ้น รูปแบบของสินทรัพย์ในการลงทุนนั้นมีหลายแบบให้เลือกลงทุน และวิธีการได้กำไรก็มีความแตกต่างกันเช่นกัน วันนี้เราจะเรียนรู้ในเรื่องของดัชนีหุ้นที่มีชื่อว่า SET50 คืออะไร มาจากไหนและมีอะไรที่น่ารู้เกี่ยวกับดัชนีตัวนี้บ้าง


  ดัชนี SET50 คืออะไร


  คำว่า SET จะย่อมาจาก The Stock Exchange of Thailand เป็นดัชนีหุ้นในประเทศไทย และคำว่า SET ก็หมายถึง ดัชนีราคาหุ้นทั้งหมดที่ได้จดทะเบียนกับตลาดหุ้นแล้ว สำหรับดัชนี้หุ้น SET50 คือดัชนีตลาดหุ้นที่ผู้ลงทุนคัดเลือกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้อยู่ใน 50 อันดับแรกของประเทศ ซึ่งมีเกณฑ์การจัดอันดับตามหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดสูงสุด ส่วนใหญ่แล้วเรามักจะใช้ดัชนีราคาของ SET50 และ SET100 เพื่อวัดค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี SET


  เกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์เข้าอยู่ในดัชนี SET50 คือ

  1. คำนวณตาม Market Capitalization Weight คือคำนวณแบบถ่วงน้ำหนักจากมูลค่าของหลักทรัพย์ตามตลาด

  2. ไม่นำหลักทรัพย์ที่มีเครื่องหมาย SP เกิน 20 วัน มาคำนวณ

  3. คำนวณจากหุ้นสามัญจดทะเบียน 50 อันดับแรก

  4. มีจำนวนหรือสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ต่ำกว่า 20 เปนอร์เซ็นต์ (Free-float)

  5. การซื้อขายมีสภาพคล่องอยู่เสมอ

  6. ไม่เป็นหุ้นของบริษัทที่ล้มละลาย

  7. ไม่เป็นหุ้นที่ผิดการชำระหนี้

  8. เป็นหุ้นสามัญที่จดทะเบียนบนตลาดหลักทรพย์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

  การปรับหรือเปลี่ยนแปลงอันดับรายชื่อหลักทรัพย์ จะทำการปรับทุก ๆ 6 เดือน ซึ่งกำหนดไว้ที่เดือนมิถุยายน และเดือนธันวาคม นักลงทุนมองเห็นว่า SET50 นั้นประกอบด้วยหุ้นหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ มีความน่าเชื่อถือและผ่านการคัดเลือกด้วยกฎเกณฑ์ของตลาดหุ้นที่เข้มงวด ทำให้หุ้นในกลุ่มนี้ ถือว่าเป็นหุ้นที่ปลอดภัยว่าหุ้นทั่วไป


  สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงดัชนี SET50 คืออะไร

  1. สภาพเศรษฐกิจ 

  สภาพเศรษฐกิจเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะกระตุ้นการลงทุนจากนักลงทุน หากเศรษฐกิจดี การลงทุนก็เยอะขึ้น ทำให้เงินไหวเวียนเข้าสู่ตลาดหลกทรัพย์จำนวนมาก เพราะนักลงทุนมีความมั่นใจต่อการลงทุนมากขึ้น แต่เมื่อใดที่เศรษฐกิจย่ำแย่ นักลงทุนก็ถอนการลงทุน และไม่กล้าเสี่ยงที่จะลงทุนอีกต่อไป ทำให้จำนวนเงินในตลาดหุ้นลดน้อยลง

  สภาพเศรษฐกิจดีหรือไม่นั้น สามารถดูได้จากอัตตราการจ้างงาน อัตราดอกเบี้ย การเติบโตของ GPD และการออกมาใช้จ่ายซื้อของอุปโภคบริโภคของผู้คน และอัตราเงินเฟ้อ เป็นต้น 

  2. สังคมและการเมือง

  นักลงทุนจะเข้ามาร่วมลงทุนมากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับสภาพของการบริหารบ้านเมือง หากเกิดปัญหาทางการเมือง การรัฐประหาร หรือการชุมนุมกันบนท้องถนนของประชาชน เพราะความแตกแยกกันเป็นพรรคพวกทางการเมือง นักลงทุนก็จะถอนการลงทุนจากประเทศนั้น ๆ เพราะมีความเสี่ยงค่อนข้างสูง

  3. สินค้าโภคภัณฑ์

  สินค้าโภคภัณฑ์คือ สินค้าที่มีมาตรฐานการซื้อขายตามหลักสากล เช่น ทองคำ ยางพารา และข้าว เป็นต้น นักลงทุนจะเลือกลงทุนซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ตามสภาพเศรษฐกิจของสังคม หากเกิดความไม่มั่นคงทางการเมือง นักลงทุนจะเลือกซื้อทองคำ เก็บไว้เพื่อเก็บไว้ใช้ยามจำเป็น การแห่ลงทุนทองคำ ก็จะส่งผลให้ราคาทองคำสูงขึ้น

  4. นักลงทุนต่างประเทศ

  นักลงทุนต่างชาติมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดหุ้นไทยอย่างมาก จำนวนเงินที่เข้าออกตลาดหุ้นแต่ละครั้งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ SET50 ทันที นักลงทุนต่างชาติจะทำการประเมินสถานการณ์ของการลงทุน หากพิจารณาว่าเศรษฐกิจของคนไทยยมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นอีก สามารถทำกำไรได้ ก็จะร่วมลงทุนกับตลาดหุ้นไทยมากขึ้นทำให้มูลค่าราคาหุ้น SET50 เพิ่มขึ้น แต่หากถูกประเมินว่าเศรษฐกิจของไทยมีความเสี่ยงสูงและไม่สามารถเติบโตต่อไปได้ นักลงทุนก็จะโยกย้ายเงินไปร่วมลงทุนที่ประเทศอื่นแทน ทำให้ SET50 มีแนวโน้มตกต่ำลงมา

  วิธีการลงทุน SET50 

  หลังจากที่รู้แล้วว่า หุ้นดัชนี SET50 คืออะไร ก็คงสนใจอยากร่วมลงทุน ทำกำไรจากหุ้นนี้แล้ว แต่การที่จะเข้าไปร่วมลงทุนกับ SET50 ก็ค่อนข้างจะยุ่งยากหลายขั้นตอนและงบประมาณมากมายพอสมควร สำหรับนักลงทุนรายบุคคลที่สนใจลงทุนหุ้น SET50 จะนิยมลงทุนในตราสารอนุพันธ์ที่อ้างอิงจาก SET50 มากกว่า อย่าง SET50 Index Futures เป็นต้น 

  การเปิดบัญชีซื้อขายหุ้น SET50 Index Futtures จะเข้าทำการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ไปพร้อมกับบัญชีซื้อขายสัญญาล่วงหน้า และเอกสารที่จะต้องเตรียมหลัก ๆ ก็จะมีดังนี้

  1. สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ พร้อมแสดงบัตรตัวจริงร่วมด้วย
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ พร้อมทะเบียนบ้านตัวจริง
  3. สำเนาทางการเงินหรือ Statement 6 เดือนย้อนหลัง 2 ฉบับ พร้อมตัวจริง
  4. ค่าอากรแสตมป์ ราคาประมาณ 30 บาท
  5. หากจำเป็นต้องมอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจจะต้องแสดงบัตรประชาชนตัวจริง สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 2 ฉบับ

  เมื่อรู้วิธีการสมัครเพื่อเข้าร่วมลงทุนกับ SET50 แล้ว เราจะมาดูตัวอย่างของบริษัทหลักทรัพย์ใน SET50 ว่าคืออะไรบ้าง

  • บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ADVANC

  • บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) AOT

  • ธนาคารกรุงเทพ BBL

  • บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BEM

  • บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) CPALL

  • บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) CPF

  • บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) DTAC

  • บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) EA

  • บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) EGCO

  • บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) GLOBAL

  นี่คือเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งของรายชื่อหุ้นใน SET50 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงทุก ๆ 6 เดิอน โดยเราสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่นี่ หรือใครที่มีแอป streaming อย่างเช่น แอป Bualuang Streaming ก็สามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อหุ้นได้

  สูตรการคำนวณ SET50 

  ได้เห็นตัวอย่างของบริษัทหุ้น SET50 ไปข้างต้นแล้ว ต่อไปเราจะรู้จักว่าสูตรการคำนวณ SET50 คืออะไร 

  SET50 =[มูลค่าตามตลาดหุ้นในวันนั้น (CMV)มูลค่าตามตลาดหุ้น วันฐาน (BMV)] × ค่าฐานของดัชนี (Base Value)

  สิ่งที่ควรรู้สำหรับการลงทุนใน SET50


  เราสามารถร่วมลงทุนใน SET50 Index Futures ให้สำเร็จได้ หากเราให้ความสำคัญเรื่องของการเพิ่มความรู้ในเรื่องของการลงทุน เพราะการลงทุนหุ้น SET50 นั้นมีความเสี่ยงสูง และต้องใช้เวลาในการอดทนต่อการลงทุน นักลงทุนจำเป็นที่จะต้องเริ่มต้นแผนการลงทุนให้ดี ดังนี้

  1. ศึกษากฎการลงทุนว่ากฎการลงทุนของ SET50 คืออะไรบ้าง 

  เราต้องทำความเข้าใจถึงขั้นตอนการเปิดบัญชีซื้อขาย เลือกโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือ เรียนรู้ถึงข้อกำหนดในการซื้อขายอย่างละเอียด ยกตัวอย่างเช่น การกำหนดฐานะการซื้อขาย SET50 Index Futures นักลงทุนจะมีฐานะสุทธิรวมได้ใน SET50 Index Futures และ SET50 Index Options หลังจากที่คำนวณฐานะใน SET50 Index Futures ของเดือนใดเดือนหนึ่ง หรือทุกเดือนรวมกันแล้วจะต้องไม่เกิน 100,000 สัญญา นอกจากนี้ยังต้องรู้เรื่องของการวางเงินประกัน Margin และราคาสูงสุดต่ำสุดในวันที่ทำการซื้อขาย Ceiling Floor เพื่อที่เราจะสามารถคำนวณงบประมาณและวางแผนการลงทุนของเราได้

  2. รู้จักรูปแบบการลงทุนของตัวเอง

  เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับประสบการณ์และความเชี่ยวงานในการลงทุน เราไม่ได้รู้แค่ว่า SET50 คืออะไรเท่านั้น แต่เราจะต้องมีความแม่นยำในการคาดการณ์แนวโน้มทิศทางของตลาดด้วย ใครที่รู้ว่าตัวเองเข้าใจในกรอบเวลา อย่าง Daily, Weekly, Monthly ของการซื้อขายหุ้นในแต่ละครั้งดี ก็ให้วางกลยุทธ์การซื้อขายให้เหมาะสมกับการลงทุนของตัวเอง

  3. เข้าใจความเสี่ยง

  การจัดการความเสี่ยงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการลงทุน เพราะเป็นเรื่องของเงิน ๆ ทอง ๆ ใครที่ต้องหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยงก็จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ในเรื่องของ Money management ด้วย นอกจากนี้ก็ควรที่จะศึกษาวิธีใช้เครื่องมือที่ช่วยลดการขาดทุน ตั้งค่า Stop loss ให้ถูกต้องก่อนเข้าทำการซื้อขายทุกครั้ง

  การลงทุนเป็นอีกหนทางหนึ่งในการสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงให้กับนักลงทุนมามาย แต่ก็สร้างความเสียหาย ล้มเหลวให้แก่นักลงทุนได้เช่นเดียวกัน วันนี้ได้เรียนรู้การลงทุนอีกรูปแบบที่น่าสนใจ ได้รู้จัก SET50 คืออะไร คำนวณอย่างไรและเข้าเปิดบัญชีร่วมลงทุนอย่างไร ใครพร้อมร่วมลงทุนแล้ว ก็ออกตัวได้เลย!

  Comments

  • December 7, 8.00
   D. jhon shikon milon

   Is this article helpful to you?

   LikeReply