เงินปันผล คืออะไร? มารู้จัก 5 หุ้นที่จ่ายเงินปันผลที่น่าสนใจกัน

  สำหรับใครที่เล่นหุ้นก็ต้องทำความเข้าใจและรู้จักเรื่องของเงินปันผลให้ดี วันนี้เราจะมารู้จักเรื่องของผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างละอียด และมีหุ้นตัวไหนบ้างที่มีการปันผลให้กับเราบ้าง นอกจากนี้เรื่องของเงินปันผลหุ้นสำคัญอย่างไร มีอะไรที่เราต้องรู้อีกบ้าง เรามาเริ่มกันเลยดีกว่า

  เงินปันผล คืออะไร?

  เงินปันผล เป็นเงินที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากบริษัทเป็นค่าตอบแทน หรือที่เข้าใจกันว่าเป็นการกระจายรายได้ ซึ่งบริษัทเอง เมื่อสร้างกำไรได้ ก็สามารถที่จะนำไปต่อยอดลงทุนธุรกิจต่อได้หรืออาจจะนำไปจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วยก็ได้ โดยการจ่ายเงินปันผลนั้นอาจจะจ่ายให้เป็นเงินสดที่ฝากเข้าบัญชีธนาคารให้เลย หรืออาจจะตอบแทนให้ในรูปแบบของจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นแทน  ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลตามสัดส่วนของการถือหุ้น จึงไม่สามารถกำหนดจำนวนเงินตายตัวให้แต่ละคนได้ ในส่วนของบริษัทร่วมทุน จะมีการแบ่งปันผลกันหลังจากหักภาษีเรียบร้อยแล้ว ยกเว้นการปันผลของสหกรณ์ที่มักจะจัดสรรก่อนที่จะหักภาษี

  ตัวอย่างของการคิดเงินปันผล

  เงินปันผลหุ้น เกิดขึ้นจากการที่เราร่วมเข้าลงทุนกับบริษัทต่าง ๆ เมื่อธุรกิจที่เราเข้าร่วมลงทุนด้วยสร้างกำไรได้ เราก็จะได้รับเงินกำไรสัดส่วนของเงินทุนที่เราร่วมลงทุนไป  เช่น บริษัทดีเด่น ทำกกำไรได้ 100 ล้านบาทต่อปี และมีหุ้นจำนวน 10 ล้านหุ้น  แสดงว่าบริษัทดีเด่นนี้จะมีกำไรต่อหุ้นที่ หุ้นละ 10 บาทนั่นเอง ถ้านโยบายของบริษัทคือจ่ายปันผล 50%  ของกำไรสุทธิ บริษัทนี้จะจ่ายเงินปันผลที่หุ้นละ 5 บาท

  แม้บริษัทจะขาดทุนในบางปี ก็ยังสามารถที่จะจ่ายเงินปันผลได้ จากกำไรสะสม แต่หากบริษัทนั้นขาดทุนในกำไรสะสมอีก ก็จะไม่สามารถจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

  เงินปันผลเป็นอย่างไรและมีกี่ประเภท

  คุณสามารถถือหุ้นใน 1 ธุรกิจได้หลายหุ้น เช่น หากคุณถือและเป็นเจ้าของหุ้น 20 หุ้นในบริษัทหนึ่ง ๆ และบริษัทนั้นมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้คุณที่ 600 บาทต่อปี ในแต่ละปีคุณจะได้รับเงินปันผล 12,000  บาทต่อปี


  ประเภทของการจ่ายเงินปันผล

  1. เงินสดปันผล (Cash dividends)

  เป็นการจ่ายเงินปันผลตามปริมาณเงินสดที่ธุรกิจนั้นถืออยู่ โดยทางบริษัทจะจ่ายเงินสดเข้าบัญชีธนาคารให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยตรง

  2. หุ้นปันผล (Stock dividends)

  เป็นลักษณะการจ่ายปันผลในรูปแบบของหุ้น โดยจะจัดสรรให้ตามสัดส่วนจำนวนของผู้ถือหุ้น คือ หากมีนโยบายว่าจะจ่ายหุ้นปันผลที่ร้อยละ 5 หมายความว่าผู้ที่ถือหุ้น 100 หุ้น จะได้รับหุ้นปันผล 5 หุ้น

  3. โปรแกรมการลงทุนซ้ำด้วยเงินปันผล (DRIPs – Dividend reinvestment programs)

  คือ ผู้ที่ร่วมลงทุนใน DRIPs นี้ สามารถนำเงินปันผลที่ได้รับ กลับมาลงทุนหุ้นของบริษัทได้อีก และจะได้รับส่วนลดเพิ่มจากการเข้าร่วม

  4. เงินปันผลพิเศษ (Special Dividends)

  การจ่ายเงินประเภทนี้จะเป็นการจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท แต่จะไม่เกิดซ้ำอีก โดยบริษัทจะออกเงินปันผลพิเศษให้เพื่อกระจายผลกำไรที่สะสมมาหลายปี เนื่องจากบริษัทยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินส่วนนี้

  5. การปันผลแบบ Preferred Dividends

  เงินปันผล preferred จะเป็นการจ่ายเงินให้กับผู้ที่ถือหุ้นบุริมสิทธิ หรือ ตราสารทุนประเภทหนึ่ง คือเป็นหุ้นที่ได้สิทธิก่อน จะต่างจากผู้ถือหุ้นสามัญทั่วไปคือ จะมีสิทธิในการถอนหุ้นคืนได้ก่อน หากบริษัทเลิกกิจการ การจ่ายเงินปันผล preferred จะได้เงินปันผลที่สูงกว่าหุ้นสามัญ


  กำหนดเวลาการจ่ายเงินปันผลสำคัญอย่างไร

  ในเรื่องของการจ่ายเงินปันผล บริษัทจะต้องแจ้งให้กับผู้ถือหุ้นทุกคนให้ทราบถึง กำหนดการจ่ายเงิน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 กำหนดว่าในการจ่ายปันผลประจำปี จะต้องจ่ายภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับการอนุมัติ ส่วนเงินปันผลระหว่างกาลจะมีกำหนดจ่ายภายใน 1 เดือน นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทลงมติให้จ่ายปันผล ซึ่งจำเป็นที่จะต้องรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป


  การติดตามวันที่ในการจ่ายเงิน เป็นสิ่งสำคัญที่จะสามารถทำให้เราไม่พลาดโอกาสในการที่จะหาจังหวะเข้าซื้อหุ้น การซื้อหุ้นเพื่อรอเก็บปันผลนั้นจำเป็นจะต้องดูเครื่องหมาย XD ที่บริษัทประกาศ ซึ่งปกติจะเริ่มประกาศในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ดังนั้นช่วงเวลาที่ดีในการเข้าซื้อหุ้นคือเดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์

  แล้วบริษัทเอาเงินที่ไหนมาจ่ายปันผล

  เงินปันผลที่บริษัทนำมาจ่ายนั้นคือกำไรของบริษัท ซึ่งหลักๆ มีอยู่ 2 ส่วนคือ กำไรสุทธิ และกำไรสะสม โดยกำไรสุทธิเป็นผลประกอบการของบริษัทในปีนั้น ๆ ส่วนกำไรสะสม จะเป็นส่วนของเงินสดที่เก็บไว้ในบริษัท เป็นเงินที่ยังไม่ได้นำไปใช้ทำอะไร


  เงินปันผลจ่ายเมื่อไหร่

  เงินปันผลหุ้น สามารถที่จะจ่ายได้เป็นรายเดือน รายไตรมาสหรือรายปี ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัท มี 3 วัน ที่เราจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลคือ

  - Declaration date วันที่ประกาศแก่ผู้ถือหุ้น เป็นวันที่คณะกรรมการหรือทีมบริหารของบริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งจะมีการลงมติเกี่ยวกับการจ่ายปันผลในวันนั้น

  - Ex-dividend date วันที่ไม่ได้รับเงินปันผล วันนี้จะเป็น 1 วันก่อนที่บริษัทจะตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการพิจารณา หากเราซื้อหุ้นก่อนหรือหลังวันนี้ 1 วันเราจะไม่ได้รับเงินปันผล ยกเว้นคุณจะขายหุ้นของคุณในช่วงเวลาดังกล่าว

  - Payment date วันจ่าย เป็นวันที่ผู้ถือหุ้นที่เข้าซื้อหุ้นใกล้วันที่ไม่ได้จ่ายเงินปันผล หรือ Ex-dividend ได้รับเงินปันผล

  วิธีคำนวณผลตอบแทนเงินปันผล (Dividend Yield)

  ต่อไปนี้เราจะมาทำความเข้าถึงวิธีการคำนวณผลตอบแทนเงินปันผลด้วยกัน ดังนี้


  เมื่อเราต้องการร่วมลงทุนในหุ้น A จะแบ่งจ่ายเงินปันผลเป็นรายไตรมาสที่ 6.50 บาทต่อหุ้น และราคาในนตลาดหุ้นตอนนั้นคือ 120 บาท ดังนั้นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (Dividend Yield) จะเท่ากับ

  สรุปจากตัวอย่างข้างต้นนี้ว่า อัตราผลตอบแทนเงินปันผลจะเท่ากับ 5.41 บาทต่อปี

  การที่บริษัทมีอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (Dividend Yield) มาก ๆ นั้น ไม่ได้หมายความธุรกิจกำลังเติบโตเสมอไป เพราะเงินปันผลนั้นได้มาจากการที่บริษัททำได้เท่านั้น และถ้าหากมีการจ่ายเงินปันผลออกไปเยอะมากอาจจะหมายความว่า บริษัทมีเงินไปลงทุนขยายกิจการได้น้อยลงก็ได้


  5 หุ้นปันผลที่จ่ายอัตราเงินปันผลตอบแทนดีน่าลงทุน

  ปัจจัยที่นำมาพิจารณาว่าหุ้นไหนมอบเงินปันผลที่ยอดเยี่ยมให้เป็นอย่างดีนั้น คือ อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (Dividend Yield) และอัตราการจ่ายปันผล (Dividend Payout Ratio) การเลือกหุ้นปันผลจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงฐานการเงินและประวัติการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอด้วย การลงทุนหุ้นปันผลเป็นการลงทุนระยะยาว เราจึงต้องเลือกและตัดสินใจให้ดี

  รายชื่อ 5 หุ้นที่จ่ายอัตราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) ที่น่าสนใจ ข้อมูลปี 2021

  ชื่อหลักทรัพย์

  ชื่อบริษัท

  X-Date

  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)

  Q-CON

  ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

  5 เมษยน 2021

  8.44

  MBAX

  มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) ธุรกิจหลักทรัพย์

  21 เมษายน 2021

  8

  LPN

  แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

  24 กุมภาพันธ์ 2021

  7.77

  TPA

  ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)

  5 พฤษภาคม 2021

  7.32

  DTAC

  โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

  11 กุมภาพันธ์ 2021

  6.73

  ผลตอบแทนจากการลงทุนหรือเงินปันผลล้วนเป็นสิ่งที่นักลงทุนคาดหวังกันเป็นอย่างมาก แต่การลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยง เราจำเป็นที่จะต้องมีข้อมูลเพื่อการตัดสินใจร่วมลงทุนที่ถูกต้อง เมื่อเรารู้จักความสำคัญของการปันผลแล้วก็เป็นโอกาสที่เราจะสามารถลดความเสี่ยงจากการลงทุนลงได้ หุ้นทั้ง 5 ที่เราให้ข้อมูลนี้ เราไม่ได้ตั้งใจที่จะชี้นำในการลงทุน แต่ผู้ลงทุนเองควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและทำความเข้าใจให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุน

  Comments

  • December 7, 8.00
   D. jhon shikon milon

   Is this article helpful to you?

   LikeReply